Sophia University

Information Direction to Ichigaya Campus

Direction to Ichigaya Campus

4 Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0081 JAPAN
JR Chuo line, Yurakucho subway line, Nanboku subway line, Shinjyuku subway line / Ichigaya Station 5 mins.
Yurakucho subway line / Kojimachi Station 5 mins.

PDF Version(641.81 KB)

PDF Version(641.81 KB)